Opinia avocatului Tudor Osoianu privind decizia Colegiului penal al CSJ din 18 septembrie

La 18 septembrie 2019, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție a declarat inadmisibil recursul declarat în interesele dlui Vladimir FILAT asupra Deciziei Curții de apel și Sentințe Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit informației plasate în spațiul public de instanța superioară, Decizia motivată va fi pronunțată la 04 octombrie 2019.

În legătură cu această Decizie și acest dosar de revizuire, considerăm important să comunicăm următoarele.

În cancelaria Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani a fost înregistrată la 01 martie 2019 cererea de revizuire în interesele dlui Vladimir FILAT prin care s-a solicitat casarea parțială a hotărârilor penale din primul dosar în care ex-premierul a fost condamnat la privațiune de libertate.

Temeiul de drept al revizuirii invocat de avocați este prevăzut în art.458 alin. (1) pct. 3) C. pr. pen. RM două sau mai multe hotărîri judecătoreşti irevocabile nu se pot concilia. Rezumativ în fapt avocații au invocat:

În cauza penala de condamnare a lui Vladimir FILAT s-au identificat multiple probleme de ordin juridic, care indică, în speță, la o neconciliere vădită a unor decizii, și anume: este imposibil, din punct de vedere logic și juridic ca faptul stabilirii convertirii și transferului mijloacelor financiare să fie reținute ca fiind o infracțiune de spălare a banilor comisă de o anumită persoană condamnată, iar ca efect, aceeași sumă să fie reținută ca fiind în limitele traficului de influență pentru altă persoană condamnată, în particular Vladimir FILAT. Și toate acestea, luând în vedere faptul că în limitele traficului de influență pentru care a fost condamnat Vladimir FILAT se indică că acesta a primit la 26 noiembrie  2014 suma de 2 793 229 Euro, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de către „Banca de Economii” S.A. la 25 noiembrie 2014 în sumă de 2 793 236 Euro, societăţii „CARITAS GROUP” SRL, care este gestionată de Ilan ŞOR. Iar în altă decizie de condamnare definitivă și irevocabilă se face dovada inversului: adică precum că persoana respectivă, care a fost condamnată, având intenția de a camufla proveniența reală a mijloacelor financiare care au fost sustrase de la „BANCA de ECONOMII” SA prin creditul acordat companiei „CARITAS-GROUP” SRL la 25 noiembrie 2014 în valoare de 2 793 229 euro, s-a purces la anumite scheme infracționale la 26 noiembrie 2014. Și anume la data de 26 noiembrie 2014 compania „BUSINESS ESTATE INVESTMENTS” SRL a primit în cont mijloace bănești în sumă de 2 793 229 euro de la compania nerezidentă „DOVASTRA CAPITAL”, având ca destinație acordarea împrumutului fără dobândă. Acest curs indicat este atât ilogic, cât și juridic nefondat, admițând o neconciliere evidentă a acestor soluții definitive și irevocabile ale instanței naționale.

În consecință apărarea a solicitat:

excluderea din incriminarea infracțiunii de trafic de inluență, pentru care a fost condamnat Vladimir FILAT, a sumei de 2 793 229 Euro, reținute concomitent ca mijloc de spălare a banilor în cauza penală de condamnare a lui Ion RUSU, prin hotărâre de condamnare definitivă și irevocabilă ;

– excluderea sumei de 2 793 229 Euro din valoarea totală a bunurilor supuse confiscării în cauza de condamnare a lui Vladimir FILAT pentru infracțiunea de trafic de influență;

– aplicarea unei pedepse penale mai blânde.

La 13 martie 2019, Judecătoriea Chișinău, sediul Buiucani a respins cererea de recuzare a judecătorilor Sergiu LAZARI și Andrei NICULCEA, desemnați să judece cererea de revizuire, deși acești judecători au semnat în primul dosar sentința de condamnare a Dlui Vladimir FILAT din 27 iunie 2016, iar normele de procedură penală  (art.33 alin.3 C.pr.pen. RM) interzic judecarea cererii de revizuire de către judecătorii care au judecat anterior cauza a cărei revizuire se cere.

La 28 martie 2019 Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a respins cererea de revizuire din 01 martie 2019.Apelul avocaților asupra acestei sentințe a fost respins prin Decizia Curții de apel Chișinău din 08 mai 2019.

În recursul din 19 iunie 2019 asupra Decizie Curții de Apel, am criticat și am calificat drept eronată constatarea Colegiului penal a Curții de Apel privitor la faptul că: examinarea admisibilității cererii de revizuire a sentinței judecătorești înaintate în interesele lui FILAT Vladimir nu are incidență asupra incopatibilității menționate în art.33 alin. (3) Codul de procedură penală, deoarece completul de judecată urma a se pronunța asupra temeiniciei cererii înaintate, prin admiterea sau respingerea acesteia, fără a participa la o nouă judecare în fond a aceleiași cauze penale de învinuire a lui FILAT Vladimir. Colegiul penal al Curții de Apel s-a expus în Decizia din 08 mai 2019 asupra fondului cererii de revizuire, desi aceiași instanță a constatat că completul de judecată din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani s-a pronunțat numai asupra admisibilitărții cererii de revizuire.

În recus avocații au invocat temeiurile de drept prevăzute în art. 427 C.pr.pen. RM, precum și faptul că în speță,  Interesul deosebit pentru jurisprudenţă îl suscită:

  • Interpretarea corectă a prevederilor art.30 alin. (3) C. pr.pen. RM;
  • Interpretarea corectă a sintagmei instanței de judecată din conținutul art. 460 alin. (1) C. pr.pen. RM;
  • Delimitarea în jurisprudența națională a noțiunilor de instanță de judecată cu cea de complet de judecată, utilizate de Legislator în contextul constatării incompatibilității judecătorilor în procedura de revizuire a procesului penal;
  • Examinarea admisibilității cererii de revizuire și rejudecarea cauzei de complete de judecată diferite, în condiția în care legislația în vigoare nu prevede constituirea unui alt complet de judecată pentru rejudecarea cauzei (precum și procedura de distribuire aleatorie), după ce alt/ți judecător/i au examinat admisibilitatea.

În alt dosar de revizuire inițiat la 12 iunie 2019 în interesele dlui Vladimir FILAT, cererea de revizuire a fost repartizată aleatoriu pentru judecare prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor iarăși judecătorilor Andrei NICULCEA, Sergiu LAZĂRI. Și în acest caz cererea de recuzare a judecătorilor respectivi a fost respinsă. Până la urmă, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a emis la 11 iulie 2019, Încheiere de admitere a excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.art.33 alin. (3), 460 alin. (1) și 463 alin. (1) C.pr.pen. RM, iar dosarul de revizuire a fost suspendat.

Având în vedere că aspectele de drept invocate în recursul din 19 iunie 2019 țin de aplicarea prevederilor art.art.33 alin. (3), 460 alin. (1) C.pr.pen. RM, iar aceste norme de procedură urmează a fi supuse testului de constituționalitate, am solicitat Curții Supreme de Justiției în baza cererii din 12 iulie 2019 aamâna ședința de examinare a admisibilității recursului din 19 iunie 2019 pentru un termen care ar depăși termenul la care Curtea Constituțională se va expune asupra constituționalității prevederilor art. 33 alin. (3) și 460 alin.1 C. pr. pen. RM. Totuși CSJ nu a dat curs cererii respective.

Sperăm că Curtea Constituțională va soluționa probleme de drept invocate de avocați ( a se vedea sesizarea respectivă:http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1106&l=ro) și va asigura instaurarea bunelor practici în jurisprudența națională și imparțialitatea judecatorilor desemnați să judece dosarele de revizuire în conformitate cu standardele europene, iar reformarea declarată a sectorului justiției va avea impactul scontat.

Apărătorii vor depune recurs în anulare asupra Deciziei CSJ din 18 septembrie 2019 după primirea Deciziei integrale. 

Autor: Avocatul Tudor Osoianu